Obozy wolontariackie

Międzynarodowe obozy wolontariackie (ang. workcamps) w dziedzinie ochrony dóbr kultury to krótkoterminowe projekty, podczas których uczestnicy z różnych krajów pracują nad obiektami lub zagadnieniami związanymi ze wspólnym dziedzictwem kulturowym narodów Europy.

Pierwsze obozy wolontariackie zorganizowano w odpowiedzi na ogromne zniszczenia I wojny światowej. Obywatele zwaśnionych państw wspólnie odbudowywali zburzone miejscowości i udzielali pomocy poszkodowanej ludności cywilnej. Od tej pory udział w obozach stał się znakiem solidarności międzynarodowej i odpowiedzialności za losy sąsiadów.

W ramach konkursu Memoria, prowadzonego przez Fundację Batorego, przekazywane są dotacje na międzynarodowe obozy wolontariackie w dziedzinie ochrony dóbr kultury przygranicznych rejonów Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas obozów wolontariusze wykonują prace porządkowe i konserwatorskie na lokalnych obiektach zabytkowych, pracują w archiwach i instytucjach kultury oraz organizują imprezy kulturalne i edukacyjne, włączając w swoje działania lokalną społeczność. Do udziału w konkursie zaproszone są organizacje pozarządowe z Polski, Ukrainy i Litwy mające doświadczenie w pracy ze starszą młodzieżą i szeroko pojętej ochronie dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w ogłoszeniu tegorocznej edycji.

Edycja 2007

Obozy-1