Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego - społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Podstawową metodą działania Fundacji jest działalność grantodawcza prowadzona w ramach kilkunastu programów dotacyjnych wspierających głównie przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja prowadzi też działania operacyjne: organizuje konferencje i debaty, wizyty studyjne i szkolenia, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

  1. wzmacnianie roli organizacji pozarządowych i zwiększanie aktywności obywateli,
  2. propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym formami nadużyć ze strony władzy,
  3. rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
tel. + 48 22 5360200
e-mail:
[email protected]
www:
www.batory.org.pl

O-Programie-1